Politika privatnosti

Na snazi od dana 01.02.2021. godine,

Ovaj dokument predstavlja zvaničnu Politiku privatnosti sajta eČasovi.rs (u daljem tekstu: Platforma).

U skladu se Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018), vlasnik Platforme, privredni subjekt „E-Časovi“ doo Novi Sad, sa matičnim brojem: 21576140 i sa sedištem na adresi Gagarinova 10, 21000 Novi Sad, donosi ovu Politiku privatnosti.

Ova Platforma je zamišljena kao posrednik u zaključenu ugovora o autorskom delu između registrovanih korisnika Platforme. Ove usluge koje Platforma omogućava predstavljaju servis Platforme.

Registrovanjem privatnog naloga na Platformi, odnosno sajtu eČasovi.rs morate prihvatiti ovaj dokument kao jedan od uslova za kreiranje naloga, što je preduslov za korišćenje servisa Platforme.

Ovaj dokument predstavlja zvaničan dokument vlasnika Platforme, kao i ugovor između vlasnika Platforme i lica koje registruje nalog na Platformi, a na koji dobrovoljno pristaju svi registrovani članovi u momentu kada registruju nalog.

Politika privatnosti se prihvata aktivnom radnjom lica koje time potvrđuje da je pročitalo i razumelo ovu Politiku privatnosti.

U slučaju da imate problema sa razumevanjem Politike privatnosti, odnosno vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti možete se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu (član 13.).


Predmet

Član 1.

Politika privatnosti je dokument koji za cilj ima da ustanovi obim, način, svrhu i pravni osnov obrade podataka na Platformi E-Časovi (eČasovi.rs).


Podaci koje prikupljamo putem sajta

Član 2.

Vlasnik Platforme putem Platforme, pri otvaranju registrovanog profila na Platformi, prikuplja sledeće podatke:

 • Ime i prezime korisnika;
 • Email adresu korisnika;
 • Broj telefona;
 • Pol;
 • Datum rođenja;
 • JMBG;
 • Broj lične karte;
 • Slika (lične karte – prednje i zadnje strane, slika korisnika na kojoj on drži ličnu kartu, sliku računa sa vašim imenom i prezimenom kao i adresom stanovanja koju ste uneli prilikom registracije i slika kartice sa brojem tekućeg računa iz banke);
 • Prebivalište predavača;
 • Broj računa u banci sa nazivom banke u kojoj se račun korisnika vodi;
 • Oblast kojom se predavač bavi, odnosno u kojoj namerava da održava predavanja;
 • Vreme u koje je predavač dostupan radi izvođenja predavanja.

Kako je moguće registrovati dve vrste naloga, nalog učenika, odnosno zainteresovanog lica za predavanja i nalog predavača, postoje razlike u prikupljanju podataka, pa tako se za nalog učenika uzimaju podaci iz prethodnog stava ovog člana tačke 1. 2. 6. 9. i 10. dok se za registrovanje naloga predavača uzimaju podaci navedeni u svih 12 tačaka prethodnog stava ovog člana.


Pravni osnov prikupljanja podataka

Član 3.

Pravni osnov za prikupljanje podataka iz člana 2. stav 1. tačka 1.-12. je zaključenje ugovora o Uslovima korišćenja, prilikom otvaranja (registrovanja) bilo koje vrste naloga na Platformi.


Svrha prikupljanja podataka

Član 4.

Svrha za prikupljanje svih podataka iz člana 2. stav 1. je otvaranje (registrovanje) naloga. Sa time da je za registrovanje učeničkog naloga potreban manji obim podataka nego za registrovanje predavačkog naloga, a u skladu sa članom 2. stav 2.

Sekundarna svrha i logika za prikupljanje podataka iz člana 2. stav 1. tačka 1. 2. 3. 4. 5. 6. i 9. je omogućavanje izvršenja ugovora o uslovima korišćenja Platforme, odnosno omogućavanje korisniku da koristi servis Platforme, odnosno obzirom na posrednički status Platforme, da učestvuje u zaključenju ugovora o autorskom delu sa drugim korisnicima i da sluša, odnosno izvodi predavanja, u zavisnosti da li se radi o učeničkom ili predavačkom nalogu.

Sekundarna svrha za prikupljanje podataka iz člana 2. stav 1. tačka 7. i 8. je obezbeđivanje sigurnosti učenika na Platformi i sprečavanje bilo kakve eventualne povrede pravnih normi.

Sekundarna svrha za prikupljanje podataka iz člana 2. stav 1. tačka 10. je obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja sistema plaćanja.

Sekundarna svrha za prikupljanje podataka iz člana 2. stav 1. tačka 11. i 12. je kvalitetno i jasno predstavljanje usluga profesora, kako bi bilo omogućeno zaključenje ugovora između predavača i učenika. Odnosno kako bi mogao biti ostvaren cilj Platforme, pa time posredno i sam ugovor o uslovima korišćenja Platforme.


Zaštita podataka

Član 5.

Prikupljani podaci se čuvaju u elektronskoj formi, u bazama podataka kojima pristup ima ograničen broj lica u pravnom licu vlasniku Platforme. Elektronski sistem je zaštićen antivirusom.

Hosting kompanija je u obavezi da podatke o ličnosti sa kojima dolazi u kontakt u vezi sa Platformom, tretira na isti način kao što vlasnik Platforme tretira ove podatke.

U slučaju veće opasnosti po podatke ili veće ugroženosti podataka, kao što su curenje podataka, hakerski napad, krađe baza podataka, vlasnik Platforme će o tome obavestiti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju sumnje da je neovlašćeno pristupljeno računarskim uređajima u vlasništvu privrednog subjekta, isto će u najbržem mogućem vremenu promeniti šifre i preduzeti druge neophodne mere kako bi sprečio buduće aktivnosti koje vređaju sigurnost podataka o ličnosti.


Rok čuvanja podataka

Član 6.

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani. Dakle, podaci se čuvaju dokle god je ugovor o Uslovima korišćenja na snazi između registrovanog korisnika i vlasnika Platforme, odnosno dok korisnik ne obriše nalog.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.


Backlinkovi

Član 7.

Predmetna Platforma može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.


Kolačići

Član 8.

Platforma koristi kolačiće (cookies) u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Obaveštenje o ovome pojavljuje se novom korisniku pri prvoj poseti sajta i on može prihvatiti korišćenje kolačića aktivnom radnjom.


Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Član 9.

Vlasnik Platforme ne donosi odluke i ne vrši profilisanje automatizovano.


Prava lica čiji se podaci obrađuju

Član 10.

Lice čiji se podaci obrađuju putem sajta imaju sledeća prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje - Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.
 • Pravo na pristup - Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Društva da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.
 • Pravo na ispravku i dopunu - Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Društva zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.
 • Pravo na brisanje - Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Društva brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.
 • Pravo na povlačenje pristanka za obradu - U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.
 • Pravo na ograničenje obrade - Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.
 • Pravo na prenosivost podataka - Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.
 • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka - Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

Ukoliko rukovalac namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, rukovalac je dužan da pre započinjanja dalje obrade, licu na koje se podaci odnose, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve bitne informacije u skladu sa pravom na informisanje lica čiji se podaci obrađuju.


Prenos podataka trećim licima

Član 11.

Vlasnik Platforme ne prenosi podatke trećim licima u zemlji i inostranstvu, osim uz izričit pristanak lica i u izuzetnim, zakonom propisanim situacijama, bez dozvole lica. Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je to zakonom propisano.

U slučaju prodaje privrednog subjekta, vlasnika Platforme, baze podataka će sa Platformom biti u vlasništvu kupca, ali će on biti obavezan svim ranije potpisanim ugovorima koje je pravno lice, vlasnik Platforme imala sa svojim korisnicima, a tu se podrazumevaju Uslovi korišćenja i ova Politika privatnosti.


Mehanizmi zaštite podataka o ličnosti

Član 12.

Mehanizmi zaštite podataka ličnosti koji se stavljaju na raspolaganje svakom licu koje smatra da su njegovi podaci ugroženi ili povređeni su unutrašnji i spoljašnji mehanizmi. Unutrašnji podrazumeva prijavu licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti u privrednom subjektu, vlasniku Platforme, a spoljašnji predstavlja mehanizam zaštite pred nadležnim državnim organom.


Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Član 13.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Filip Radičević, direktor u privrednom subjektu, vlasniku Platforme.

U slučaju svake povrede podataka o ličnosti, korisnik sajta ima pravo da se obrati licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom vlasnika Platforme na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu nadležnom organu.


Nadležni organ

Član 14.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Republike Srbije je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, email-om (office@poverenik.rs) ili telefonom (+381 11 3408 900).


Izmene Politike privatnosti

Član 15.

Društvo zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti, u svakom trenutku kada se to čini prigodno, a sve izmene stupaju na snagu danom njihove objave. O svim značajnijim promenama ćete biti skladno obavešteni.U Novom Sadu,

01.02.2021. godine.